Nyheter

Bygginfo 2017-08-16

Bygginfo 2017-08-16

  • Lawabs entreprenad är försenad och beräknas pågå fram till ca 2017-09-15 då slutbesiktning planeras utförd. Efter slutbesiktningen kvarstår alltid lite restpunkter och med ganska stor säkerhet kommer gräs/rabattkanter/grus och plattsatt gång ej vara helt klart till detta datum
    - terrassdäcket ska nu förses med tätduk samt därefter gjutasfalt, det provisoriska taket rivas och städas, allt bedöms vara klart under vecka 36. I slutet av perioden ska täthetsprovning ske vilket sker via vattendränkning av olika partier av terrassen, och under denna tid ombeds boende att ej passera ut denna väg då det dels är vått men också eftersom tätduken är känslig för åverkan
     - på gårdssidan återstår att isolera grunden i slänten ned emot Flottbrovägen samt mindre isolering längs grunden på gaveln emot Gammelgårdsvägen. Därefter sker återställning av grusgång och gräsmattor, allt bedöms vara klart under vecka 39
  • OBS! VATTENAVSTÄNGNING för anslutning av den nya vattenkulverten till Flottbrovägshuset kommer att ske tisdag 2017-08-22, anslag om detta kommer även att sättas upp i portarna. Under denna dag avstängs allt vatten (såväl kall- som varmvatten i bägge huskropparna) från ca kl 7-16, och boende ombeds att fylla egna kärl med det vatten som behövs under dagen. 
  • Cyklar utanför port 26 måste omedelbart flyttas bort då ytan ska höjas och anpassas till nya sopskåp. Cyklar som ej är flyttade måndag 2017-08-21 kommer då att flyttas av styrelsen. Lämplig plats för cykelparkering denna tid är P-platserna på var sida om garageporten på Flottbrovägen eller inne i garaget direkt till vänster nedanför infarten. (även entreprenören kan komma att flytta cyklar dessförinnan till annan temporär plats i närheten av port 26)
  • OBS i månadskiftet (vecka 35/36) när täthetsprovning av terrassen sker bör de cyklar som ska användas och som är parkerade i källargångar vara flyttade utomhus
  • Nordhems exploatörsentreprenad påbörjas under senare delen av september, mer info kommer så snart Nordhem planerat klart