Nyheter

Bygginfo 2017-05-02

Vårt pågående byggprojekt har under valborgshelgen tillåtit att entreprenören monterar ett skyddstak över terrassdäcket, dels för att vinna tid eftersom entreprenören är något försenad samt dels för att taket behövs för att skydda verksamheten i garaget där vi fått in klagomål på att vatten tränger in som resultat av pågående arbete.  Vår bedömning var att montaget ej var bullrande och vi beklagar att några boende likväl uppfattat detta som störande under helgen. Vid dagens byggmöte har vi tagit upp frågan med Lawab och meddelat att vi i fortsättningen kommer att vara mycket restriktiva med att tillåta arbete utanför gällande arbetstider.

Hälsningar

Sten Palmer , via Styrelsen

 

Bakgrund och fotnot för intresserade:

För entreprenaden gäller...

<klipp ur förfrågningsunderlaget> “Föreningens regler för bullrande arbeten ska följas, vilket innebär att byggnadsarbeten ska förläggas till dagtid kl 7-18 måndag-fredag och inga bullrande arbeten kommer att tillåtas mellan kl 7-8 samt efter kl 17. Vid behov kan under helgtid tysta arbeten komma att tillåtas.”

Definition av bullrande arbeten: Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, och enligt dessa gäller ett rekommenderat maxvärde för byggbuller om 50 dBA, samt att för kortvariga händelser som pågår högst 5 minuter per timme bör upp till 10 dBA högre nivåer kunna accepteras. Jag var inte hemma under helgen men personligen tror jag knappast att 60dB-gränsen överskridits, varför utförda arbeten sannolikt ej varit “bullrande”