Utformning och historia
Fastigheten Klädstrecket 24 är belägen på Stora Essingen i Stockholms kommun och omfattar två huskroppar. Den större byggnaden har adressen Flottbrovägen 27, respektive Badstrandsvägen 20-26 medan den mindre byggnaden har adressen Flottbrovägen 23-25. En östervänd gård mot Badstrandsvägen binder samman kvarteret. Byggnaderna uppfördes 1929 efter ritningar av arkitekt Carl Åkerblad. Byggherre var Gösta Widegård genom sitt bolag AB Byggindustri. Detta bolag gav också namn till huset – Byggindustrihuset.

Fastigheten är grönklassad av Stadsmuseet vilket innebär att den har bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Enligt detaljplanen som är upprättad av stadsmuseet har fastigheten klassningen q2 vilket innebär följande: “Byggnaden får ej rivas. Exteriören får ej förvanskas. Underhåll skall ske med ursprungliga material och metoder”.

 

Gestaltning
Arkitekt Carl Åkerblad ritade byggnaderna under sent 1920-tal. Liksom andra projekt som Åkerblad arbetade med vid den tiden fick byggnaderna på Klädstrecket 24 klassicerande drag med symmetrier och en jämn repetition av fönster. Husen har en  kraftig sockelvåning i skiffer där fönsterpartier är djupt placerade. Övriga våningar är putsade i varma toner i gult och orange och har tidstypiska spröjsade fönster. Bostädernas entrépartier betonas genom att de tillsammans med trapphusens vädringsbalkonger bildar ett vertikalt avbrott i fasaden, indraget från fasadlivet och inramat av sten. Bebyggelsen har tegelklädda valmade sadeltak. Den större byggnaden har obrutna tak medan den mindre har vindslägenheter och lyft tak mot gården. Den mindre byggnaden har något modernare fönstersättning där skyltfönstren inte sitter lika djupt som i den större byggnaden.

Arkitektritningar daterade 27/8 1929 visar en mindre byggnad med välvda fönster i sockelvåningen. Bara en månad senare, 1/10, stämplas nya ritningar som visar hur byggnaden förlängs åt söder och norr och hur byggnadskroppen då anpassas gatornas vinklar. I dessa ritningar som främst visar tillkommande byggnad är lokalerna utförda utan välvda fönster, och det är i det utförandet hela byggnaden är byggd. En komplett fasadritning som visar hela västfasaden mot terrassen går ej att finna på Stockholms Stadsbyggnadskontor.

 

Verksamheter
Terrassen åt väster var planerad med butikslokaler och i ett fotografi från sent 30-tal kan utläsas ”Nils Larssons Livsmedel”, ”Mejeriaffär” och ”Fiskaffär” i skyltningen över lokalerna i terrassen norra del. I lokalerna söderut saknas skyltning i fasaden. Enligt boken ”Si här har du Hessingen” av Jahn Charleville har det genom åren bland annat varit konfektfabrik, sybehörsaffär och verkstad i byggnadens lokaler. Från terrassen gick ursprungligen två trappor ned till en terrasserad parkyta med fruktträd, bärbuskar och blommor, anlagd av Osvald Petterson och tänkt som handelsträdgård. Under 1950- och 60-talen förföll trädgården varpå den bebyggdes med radhus under 1970-talet. Spår av trapporna ned från terrassen syns idag i radhusens trädgårdar. Garaget har åtminstone sedan andra världskriget använts som bilverkstad. Utöver bilverkstaden ligger förråd samt en tvättstuga i källaren. Tvättstugor var ursprungligen inrättade på vinden med tillhörande torkutrymmen. Dessa har omvandlats till vindslägenheter.

Einar Rodhe, Arkitekt SAR/MSA Norell/Rodhe Arkitektur AB

Källor:
Stockholms Stadsbyggnadskontor
Jahn Charleville ”Si här har du Hessingen – landet mitt i stan”